"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

Publikovanie a tvorba

Publikované materiály v časovom usporiadaní

(1) Vojtek Miroslav.: Hydroelektromobil na slnečný pohon. Práca SOČ. Humenné, SPŠ chemická 1980.

(2) Vojtek Miroslav.: Materiálové bilancie kryštalizácie po neutralizácii (v jazyku Fortran). Práca SOČ. Humenné, SPŠ chemická 1982.

(3) Vojtek Miroslav.: Nové laboratórne prípravky v predmete v predmete Špeciálne praktiká z elektroniky na PdF. Práca ŠVOUČ. Prešov, PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra fyziky a základov techniky 1987. (Víťazná práca celoštátneho kola ŠVOUČ 1987.)

(4) Vojtek Miroslav.: Návrh a vyhotovenie laboratórnych meracích modulov s D/A a A/D prevodníkom a ich riadenie školským mikropočítačom PMI-80. Práca ŠVOUČ. Prešov, PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra fyziky a základov techniky 1988.

(5) Vojtek Miroslav.: Návrh, realizácia a využitie laboratórnych prípravkov vo vyučovaní elektroniky. Diplomová práca. Prešov, PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra fyziky a základov techniky 1988, 128 s.

(6) Vojtek Miroslav.: Základy výpočtovej techniky. (Učebné texty.) PC DATA, Trutnov 1991.

(7) Vojtek Miroslav.: Ciele a obsah predmetu Práca s počítačom. Základná škola Marhaň, Marhaň 1992.

(8) Vojtek Miroslav.: Skúsenosti s vyučovaním pomocou programu SGP na Základnej škole v Marhani. Bulletin informatiky a výpočetní techniky pro střední školy, září 1992, č.3, ÚIV Praha.

(9) Vojtek Miroslav.: Vyhodnotenie doterajších skúseností s informatikou. Sborník semináře POŠKOLE'93. ÚIV, Praha 1993, s.131-138.

(10) Vojtek Miroslav.: Nové postupy vo vyučovaní predmetu Práca s počítačom na Základnej škole v Marhani. Zborník 5., MedActa'93, Nitra 1993, s.55-58.

(11) Vojtek Miroslav.: Voliteľný predmet Práca s počítačom - návrhy a skúsenosti. Sborník semináře POŠKOLE'94. ÚIV Praha 1994, s.111-117.

(12) Vojtek Miroslav.: Optional subject Work with computer(PsP) at basic school, suggestions and experiences. A Seminar about Computers in School. Proceedings, part 2 - English Papers. Institute for informatics in Education. CIT Praha (Czech Republic) 1994, s.89.

(13) Vojtek Miroslav.: Začlenenie LEGO DACTA do obsahu informatiky ZŠ a rozšírené možnosti programovania modelov. (Obhajoba medzinárodného diplomu LEGO Dacta - Nový Jičín, ČR 1994).

(14) Vojtek Miroslav.: Môj prvý počítač - Prázdninoví Baltíci. Nitra, AISEC 1994. (Publikácia vydaná pri príležitosti prvého detského tábora v SR so zameraním na programovanie v Baltazárovi - na VŠP v Nitre.)

(15) Vojtek Miroslav.: Ciele a obsah pri práci s počítačom na základnej škole. Technológia vzdelávania, vedecká časť, č.8, 1/95, s.5-6.

(16) Vojtek Miroslav.: Projekt základnej školy s využívaním prvkov informatiky vo VVP a riadení. Sborník semináře POŠKOLE'95. ÚIV Praha (ČR) 1995, s.101-106.

(17) Vojtek Miroslav.: Využívanie prvkov informatiky vo vyučovaní a riadení školy. Technológia vzdelávania, Informačná príloha, č.6/95,s.2-3.

(18) Vojtek Miroslav.: Pred hlavnou etapou. Návrh projektu základnej školy s využívaním prvkov informatiky vo výchovno-vyučovacom procese a riadení. Učiteľské noviny, č.33/1996, str.9.

(19) Vojtek Miroslav.: Univerzálne počítačové testy a LEGO DACTA s PC na fyzike. Sborník semináře POŠKOLE'96. Zámek Chlum u Třebone. Katedra počítačů, FEL ČVUT, Praha (ČR), 1996, s.57-59.

(20) Vojtek Miroslav.: Osobný počítač na ZŠ. Obsah, formy a metódy práce s PC . ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou 1997, (brož. 35 strán).

(21) Ješková, M. - Míchal,V. - Vojtek M.: Programový cyklus Energetické zdroje Zeme v Slovenskej republike. Učiteľské noviny č.24/1997, s.10.

(22) Vojtek Miroslav.: Počítače a Internet na našej škole. Zborník seminára Naše teleprojekty a diskusné kluby, Košice, PF UPJŠ 1998, s.31.

(23) Vojtek Miroslav.: Začiatky práce s Internetom na ZŠ v Marhani. Zborník seminára Naše teleprojekty a diskusné kluby, Košice, PF UPJŠ 1999, s.26-27.

(24) Šnajder, Ľ. - Petrášková, E. - Mačor, Ľ. - Jurči, M. - Bučková, B. - Fečová, M. - Danková, K. - Vojtek, M. - Hrivnák, J.: Teleprojekt Zaspievajme si spolu. Zborník konferencie Stredné školy a Internet. Bratislava, OSF 1999, s.51-55. ISBN 80-901418-9-7.

(25) Vojtek Miroslav.: Zefektívnenie výučby fyziky s využitím výpočtovej techniky. Rigorózna práca. Prešov, FHaPV PU Katedra fyziky 1999, 88 s.

(26) Vojtek M.Miroslav: Využívanie Internetu vo vyučovaní fyziky - kurz A. Zborník školenia pre uèiteľov fyziky okresu Bardejov. Marhaň, ZŠ 1999, 13 s.

(27) Vojtek Miroslav.: Zaujímavé WWW stránky pre fyzikárov ZŠ. Zborník školenia Využívanie Internetu vo vyučovaní fyziky - kurz B (pre učiteľov fyziky okresu Bardejov). Marhaň, ZŠ - Bratislava OSF, 2000, s.3-6.

(28) Vojtek Miroslav.: Úskalia Internetu na vyučovacej hodine. Zborník školenia Využívanie Internetu vo vyučovaní fyziky - kurz C (pre učiteľov fyziky okresu Bardejov). Marhaň, ZŠ - Bratislava OSF, 2000, s.3-4.

(29) Vojtek Miroslav.: Konkrétne tipy využitia Internetu na vyučovacej hodine fyziky ZŠ. Zborník školenia Využívanie Internetu vo vyučovaní fyziky - kurz C (pre učiteľov fyziky okresu Bardejov). Marhaň, ZŠ - Bratislava OSF, 2000, s.5-9.

(30) Vojtek Miroslav.: SGP Baltík a Internet na ZŠ Marhaň. Sborník semináře POŠKOLE'2000. Lázně Sedmihorky, Czech Republic 26.-28.4.2000, s.28.

(31) Vojtek Miroslav.: Možnosti využitia internetu vo vyučovaní fyziky na ZŠ. Vranov, OSG a ZŠ Bernolákova, 12.máj 2000, 18 strán.

(32) Vojtek Miroslav.: Problémy s Internetom na vyučovacej hodine (nielen fyziky). Zborník seminára Naše teleprojekty a diskusné kluby. Košice, PF UPJŠ 21.jún 2000, s.42-43.

(33) Vojtek Miroslav.: Internetové kabinety pre fyziku a prácu s počítačom na ZŠ Marhaň. Zborník príspevkov 1.celoštátnej konferencie INFOVEK 2000. Račkova dolina, 26.-28.10.2000. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva, 2001, s.93-95. ISBN 80-7098-265-5.

(34) VOJTEK, Miroslav. 2002. Využívanie počítačového LEGO Dacta na ZŠ. In: Zborník príspevkov z 2. celoštátnej konferencie INFOVEK, Stará Turá 17.-20.10.2001. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva - INFOVEK, 2002. s.94-101.

(35) VOJTEK, Miroslav. Vyučovanie informatiky s RCX v prostredí ROBOLAB. Bratislava, Metodicko-pedagogické centrum, 2003. 46 s.

(36) VOJTEK, Miroslav. Energovedátori z Marhane. QUARK, č.6/2003, s.38-40.

(37) VOJTEK, Miroslav. LEGO RCX a ROBOLAB vo vyuèovaní informatiky. In: Zborník príspevkov 4. celoštátnej konferencie INFOVEK, Spišská Nová Ves 5.-8.11.2003. Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva - INFOVEK, 2004. s.192-198.

(38) VOJTEK, Miroslav.: RCX a ROBOLAB - jednoduché programové konštrukcie. MIF (matematika - informatika - fyzika), XIV. ročník, č.25. , 2005, s.95-99.

(39) VOJTEK, Miroslav.: RCX a ROBOLAB - úlohy a projekty. MIF (matematika - informatika - fyzika), XIV. ročník, č.26., 2005, s.138-142.

(40) VOJTEK, Miroslav.: Senzory a ROBOLAB vo vyučovacom procese. In: FÓRUM PEDAGOGIKY 2006. Transformácia vzdelávania smerom k potrebám európskeho trhu práce, Národné tenisové centrum 14.-16.6.2006. Bratislava. MPC Tomášikova, 2006, s.254-261.

(41) VOJTEK, Miroslav.: Výučba témy Práca s videom v sexte osemročného gymnázia. MIF (matematika - informatika - fyzika), XVIII. ročník, č.34. , Prešov, december 2009, s.17-24.

(42) kolektív autorov: Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete fyzika pre stredné školy. Učebný materiál - modul 3. Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava. Elfa s.r.o. Košice 2010, 242 s. ISBN 978-80-8046-146-9

(43) kolektív autorov: Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete fyzika pre základné školy. Učebný materiál - modul 3. Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava. Elfa s.r.o. Košice 2010, 239 s. ISBN 978-80-8086-154-4

(44) VOJTEK, Miroslav: Robotické stavebnice vo vyučovaní informatiky. Záverečná práca špecializačného štúdia Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách. Štátny pedagogický ústav, Bratislava. Košice 2011, 39 s.

(45) VOJTEK, Miroslav: Praktikum z elektroniky I. Amavet klub 655 pri SŠ J.Henischa v Bardejove, Bardejov 2015, 24 s.

(46) VOJTEK, Miroslav: Praktiká z elektroniky – nový predmet školského vzdelávacieho programu. 2. atestačná práca. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied. Katedra fyziky, matematiky a techniky. Prešov 2016, 49 s.

(47) VOJTEK, Miroslav: Praktikum základov elektroniky II. Cestou elektroniky k robotom. Amavet klub 655 pri SŠ J.Henischa v Bardejove, Bardejov 2017, 52 s. ISBN 978-80-972912-7-3.