"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

Narodený:

v znamení škorpióna vo Vranove nad Topľou


Rodina:

áno (manželka je absolventka ChtF STU Bratislava)


Odborné záujmy:

 • využívanie IKT vo vyučovaní
 • využívanie slnečnej a veternej energie
 • kyslíkovodíkové palivové články a chémia vodíka
 • základy nanovedy, nanotechnológií a praktické využitie nanomateriálov
 • automatizácia, elektronika a jednočipové mikropočítače
 • programovanie: Wiring, C, Assembler (v minulosti: Baltík, Baltazar, ROBOLAB, NXT-G, Pascal, Delphi, PHP, SQL, Fortran, Basic)

Obľúbené športy:

lyžovanie, cyklistika, (dávnejsie: tenis, kulturistika a atletika-behy za TJ Chemosvit Svit).


Ukončené vzdelanie:

 • jasličkové: nie
 • škôlkárske: nie
 • základné: 1978 - Základná škola Marhaň
 • stredoškolské: 1982 - Stredná priemyselná škola chemická Humenné
 • vysokoškolské: 1988 - Pedagogická fakulta Prešov, UPJŠ Košice, Katedra fyziky a základov techniky
  diplomová práca: Návrh,realizácia a využitie laboratórnych prípravkov vo vyučovaní elektroniky (128 strán)
 • vysokoškolské: 1999 - Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov, Katedra fyziky
  rigorózna práca: Zefektívnenie výučby fyziky s využitím výpočtovej techniky. (88 strán)
 • _ kvalifikačné: 2003 - Metodické centrum, Tomášikova Bratislava
  záverečná práca: Vyučovanie informatiky s RCX v prostredí ROBOLAB. (46 strán)
 • _ špecializačné: 2011 - Štátny pedagogický ústav Bratislava
  záverečná práca: Robotické stavebnice vo vyučovaní informatiky. (39 strán)
 • _ inovačné: 2014 - Základy nanovedy a nanotechnológií, MPC Prešov
  záverečná prezentácia: Ultrakondenzátory v predmete elektronika SOŠ.
 • _ atestačné: 2016 - Praktikum z elektroniky - nový predmet školského vzdelávacieho programu
  záverečná práca: Praktikum z elektroniky - nový predmet školského vzdelávacieho programu

Pedagogická prax:

 • Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica - 1 rok
 • Základná škola v Marhani - 15 rokov
 • Gymnázium sv. Jána Bosca v Bardejove - 7 rokov
 • Spojená škola Juraja Henischa Bardejov (Gymnázium a SOŠ polytechnická) - 8 rokov
 • Základná škola v Marhani - aktuálne

Odborné aktivity súčasné:

 • využívanie nanotechnológií v technickej praxi a v elektronike
 • konzultant žiackych projektov v rámci Amavetu

Odborné aktivity minulé:

 • člen združenia SolarConsult Bratislava
 • okresný metodik MOŠS v Bardejove pre fyziku, prácu s počítačom a chémiu
 • člen predsedníctva Asociácie pre mládež, vedu a techniku SR v Bratislave
 • člen Ústrednej predmetovej komisie pre informatiku pri ŠPÚ v Bratislave
 • akreditovaný lektor Školiaceho centra Infoveku 1203 pri Gymnáziu sv.Jána Bosca v Bardejove
 • recenzent projektu PIL - Moderní učitelia
 • člen SAVE - Slovenskej asociácie pre veternú energiu
 • člen redakčnej rady informatickej časti časopisu MIF: matematika-informatika-fyzika
 • lektor MSITA: (certifikát Microsoft Offfice Specialist)
 • člen expertnej skupiny pre fyziku v projekte MVP (Modernizácia vzdelávacieho procesu.)
 • konzultant prác študentov v SOČ

Ako to začalo s počítačmi?

Moje prvé stretnutie s počítačom sa udialo na strednej škole v Humennom ešte v r.1980 na nepovinnom predmete. Analógový počítač, programovateľný prepájaním káblikov, riešil diferenciálne rovnice, ktoré mi v tom čase boli veľmi vzdialené. Následné programovanie v jazyku Fortran ma zaujalo natoľko, že vyvrcholilo mojou prácou SOČ - programom na výpočty materiálových bilancií kryštalizácie. (Jedny celé jarné prázdniny strávené ladením programu vo Fortrane v Školskom výpočtovom stredisku v Michalovciach.) Na fakulte ma zaujali prvé aplikácie mikropočítačov v praxi a programovanie v basicu, assembleri a pascale. Moja práca - Meracie prípravky pre elektroniku - zvíťazila (1986) v celoštátnom (ČSSR) kole ŠVOUČ. V ďalšom roku postúpila do celoštátneho kola aj moja práca - AD/DA prevodník riadený mikropočítačom, programovaným v assembleri. Po nástupe do učiteľskej praxe som hľadal využitie počítačov v škole. Najskôr to boli osembitové počítače (Didaktik alfa, MAŤO) a od r. 1990 aj kompatibilné s IBM PC (PC AT286). Svoje skúsenosti pri práci s deťmi na PC som odovzdával na rôznych výstavách a seminároch, z ktorých mnohé som aj organizačne pripravoval.


Ocenenia:

1. Cena Technických novín (1990),
súťaž Mladá elektronika v rámci výstavy - HI-FI Expo Zlín 1990.

2. Medzinárodný diplom LEGO Dacta (1994),
seminár o LEGO Dacta (ČR, Nový Jičín, 19.4.1994).

3. Výročná cena najaktívnejšiemu učiteľovi v Projekte Infovek za rok 1999,
1.celoštátna konferencia Infoveku (Račkova dolina, 26.-28.10.2000).

4. Čestné uznanie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese,
pri rozvoji cirkevného školstva a duchovnej formácii mládeže (Arcibiskupstvo Košice, 20.4.2007).

5. Ďakovný list - za dlhoročnú činnosť v oblasti rozvoja detí a mládeže,
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET Bratislava, 11.11.2010.

6. Ďakovný list - za vynikajúce pracovné výsledky v školskom roku 2013/2014 - SŠ J.Henischa v Bardejove, 2.9.2014.

7. Pamätná medaila MILSET - za dlhodobú prácu v oblasti vedy a techniky s mládežou - odovzdaná v rámci týždňa vedy a techniky v Bratislave na PriF UK v Bratislave, 15.11.2014.